STRONA GŁÓWNA - USŁUGI

ZAKRES USŁUG

KONTAKT

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zakresu usług Kancelarii – zapraszam do nawiązania kontaktu.

ZAKRES USŁUG

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne to niezwykle rozległa dziedzina prawa, która reguluje stosunki majątkowe i niemajątkowe między podmiotami prawa cywilnego. Przepisy prawa cywilnego towarzyszą każdemu z nas – nawet przy najbardziej trywialnych czynnościach życia codziennego. Zdarzają się jednak sytuacje, w których skorzystanie z usług Kancelarii jest konieczne i celowe. Problemy cywilnoprawne mogą być wielowątkowe i skomplikowane, a ich samodzielne rozwiązanie może okazać się bardzo trudne.

Prowadzę rozległą praktykę z zakresu prawa cywilnego, która obejmuje wszystkie jego działy. Przygotowuję i opiniuję dokumenty, w tym umowy oraz pisma procesowe, aktywnie uczestniczę w procesie negocjacji postanowień kontraktowych, prowadzę windykację należności, a w szczególności reprezentuję swoich Klientów przed wszystkimi Sądami w Polsce – nie wyłączając postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym. Jestem wszędzie tam, gdzie wymaga tego interes moich Klientów.

Dużą uwagę podczas wykonywania własnej praktyki zawodowej poświęcam sprawom o odszkodowania/zadośćuczynienia. Pomagam swoim Klientom uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie z tytułu doznanych szkód osobowych i majątkowych – niezależnie od źródła szkody. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące usług mojej Kancelarii z zakresu prawa cywilnego – zapraszam do nawiązania kontaktu.

PRZYKŁADOWE SPRAWY

PRAWO KARNE

W momencie pojawienia się komplikacji natury prawnokarnej należy zachować duży spokój i konsekwencję działania. W ramach wykonywanej praktyki zawodowej prowadzę wszystkie sprawy karne. Wspieram swoich Klientów na etapie postępowania przygotowawczego (policja, prokuratura), sądowego oraz wykonawczego (etap wykonywania kary). Prowadzę również sprawy dotyczące wykroczeń.

Pierwszym i najważniejszym etapem prowadzenia każdej sprawy karnej jest skonstruowanie optymalnej strategii procesowej – dopasowanej do okoliczności faktycznych Państwa sprawy. Następnie wdrażam rzeczoną taktykę – tak aby wykazać zminimalizować negatywne skutki prawne. Brak konsekwencji w tym zakresie może okazać się bardzo kosztowny.

Prawo karne to jedna z najtrudniejszych w praktykowaniu dziedzin prawa, ponieważ w bardzo dużym zakresie ingeruje ono w sferę wolności i praw obywatelskich. Popełnienie przestępstwa może skutkować pozbawieniem wolności – nawet w wymiarze dożywotnim. Pełnomocnik trudniący się prowadzeniem spraw karnych winien wykazywać się odwagą i stanowczością w obronie interesów swojego Klienta.

PRZYKŁADOWE SPRAWY

PRAWO RODZINNE

Prawo rodzinne należy do zakresu ścisłej specjalizacji mojej Kancelarii w Mielcu. Pomagam swoim Klientom uporać się z problemami prawnymi, które powstały na gruncie prawa rodzinnego. Sprawy rodzinne są trudne – wywołują dużo emocji. Trudno się przecież dziwić – dotykają wrażliwej sfery życia człowieka, czyli relacji panujących w jego rodzinie. Problemy moich Klientów traktuję z dużą empatią i zrozumieniem – w celu minimalizacji stresu i dyskomfortu.

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego polega przede wszystkim na sporządzeniu niezbędnych dokumentów i fachowej reprezentacji na etapie postępowania polubownego lub sądowego. Przygotowuję swoich Klientów na wszelkie ewentualności i nakreślam przebieg przyszłego postępowania. Przejmuję na siebie cały ciężar prowadzenia sprawy.

Skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w sprawach rodzinnych jest wyrazem najwyższej troski o własne bezpieczeństwo prawne. Wykorzystam swoją wiedzę i doświadczenie w służbie Państwa sprawie, dokładając przy tym należytych starań zmierzających do osiągnięcia satysfakcjonującego rezultatu.

PRZYKŁADOWE SPRAWY

PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, które reguluje zasady przejścia praw i obowiązków osoby zmarłej (spadkodawcy) na spadkobierców. Prawo spadkowe jest materią bardzo złożoną i skomplikowaną, co z kolei sprzyja możliwości popełnienia kosztownego błędu, którego skutki mogą być niemożliwe do odwrócenia.

Mnogość problemów prawnych, które mogą pojawić się na gruncie prawa spadkowego sprawia, że skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może okazać się niezbędne. Pomagam swoim Klientom uporać się ze wszelkimi komplikacjami, które mogą powstać na gruncie prawa spadkowego.

W ramach świadczonych usług przygotowuję niezbędne dokumenty, w tym uczestniczę w przygotowywaniu skutecznych testamentów, a także występuję przed Sądami, nie wyłączając postępowania wywołanego wniesieniem skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Dbam o bezpieczeństwo prawne moich Klientów.

PRZYKŁADOWE SPRAWY

PRAWO PRACY

Prowadzę rozbudowaną praktykę zawodową z zakresu prawa pracy. Swoje usługi adresuję zarówno do przedsiębiorców (właścicieli firm), jak i do pracowników. Pomagam swoim Klientom uporać się z komplikacjami prawnymi, które mogą powstać na gruncie prawa pracy.

Przygotowuję niezbędne dokumenty, w szczególności umowy, wypowiedzenia, regulaminy, , uczestniczę w negocjacjach i reprezentuję swoich Klientów przed Sądami Pracy. Wspieram także swoich mocodawców w trakcie trwania postępowań kontrolnych – między innymi prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wykorzystuję swoją wiedzę i doświadczenie, aby w optymalny sposób prowadzić każdą sprawę z zakresu prawa pracy. Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego z zakresu prawa pracy – zapraszam do nawiązania kontaktu.

PRZYKŁADOWE SPRAWY

PRAWO EGZEKUCYJNE

Uzyskanie korzystnego wyroku nie zawsze jest tożsame z pozytywnym zakończeniem sprawy. Nierzadko spotkacie się Państwo z sytuacją, w której druga strona sporu nie będzie respektować prawomocnego orzeczenia i konieczne stanie się skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego – celem przymusowego wykonania wyroku.

Postępowanie egzekucyjne służy przymusowemu wykonaniu tytułu wykonawczego i określonego w nim obowiązku świadczenia, które dłużnik jest zobowiązany spełnić na rzecz wierzyciela. W ramach wykonywanej praktyki prawnej pomagam dłużnikom i wierzycielom w trakcie postępowania egzekucyjnego.

W pierwszym rzędzie definiuję pożądany rezultat, a następnie podejmuję działania faktyczne i prawne, które zmierzają do jego osiągnięcia. Wykorzystuję wszelkie możliwe instrumenty prawne w walce o Państwa interesy.

PRZYKŁADOWE SPRAWY

PRAWO GOSPODARCZE - OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością rozwiązywania problemów prawnych. Im większa skala aktywności – tym problemy prawne mogą pojawiać się częściej. Przedsiębiorcy muszą przestrzegać licznych norm prawnych, a to potrafi nastręczyć wielu trudności. Dotyczy to zarówno spółek handlowych, jak i firm prywatnych – niezależnie od specyfiki wykonywanej działalności.

Wspieram przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez rozwiązywanie problemów prawnych. Przejmuję na siebie ciężar prowadzenia spraw – tak abyście Państwo mogli skupić się na prowadzeniu własnego biznesu. Dbam o bezpieczeństwo prawne Państwa firmy – zajmując się wszelkimi formalnościami.

Specjalizuję się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego. Zawsze bardzo wnikliwie analizuję każdą sprawę, a następnie wdrażam wcześniej ustaloną strategię procesową. Jestem w stanie udzielić Państwu fachowego wsparcia prawnego nawet w bardzo skomplikowanych sprawach.

Oferuję dwa modele współpracy – stały i doraźny. Wybór modelu w dużej mierze zależy od częstotliwości występowania problemów prawnych i Państwa preferencji biznesowych. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące oferty mojej Kancelarii w tym zakresie – zapraszam do nawiązania kontaktu.

PRZYKŁADOWE SPRAWY

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne reguluje relacje pomiędzy organami, a obywatelami w zakresie nakładanych na nich praw i obowiązków. Jest to bardzo rozbudowana dziedzina prawa, która ma ogromny wpływ na życie każdego z nas, ponieważ nierzadko dotyczy spraw dość trywialnych, na przykład możliwości wybudowania domu, czy konieczności właściwej segregacji odpadów.

Zapewniam swoim Klientom profesjonalną obsługę prawną i ochronę z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Reprezentuję swoich Klientów przed wszystkimi organami administracji publicznej w Polsce, jak i przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Udzielam porad prawnych, sporządzam wnioski i odwołania, opiniuję różne stany faktyczne i sygnalizuję optymalne kierunki działania. 

PRZYKŁADOWE SPRAWY

PRAWO PRZEWOZOWE

Specjalizuję się w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu prawa przewozowego i transportowego. Zapewniam wsparcie dla firm przewozowych, firm spedycyjnych, operatorów logistycznych i kierowców. Znam specyfikę branży i proponuję rozwiązania, które będą uwzględniać realizację Państwa celów biznesowych.

PRZYKŁADOWE SPRAWY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Skorzystanie z usług prawnika może okazać się dobrą inwestycją – biorąc pod uwagę Państwa cel biznesowy. 

Kompleksowo obsługuję proces związany z zawarciem umowy – przede wszystkim w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów. Pomagam stworzyć ofertę spełniającą wymogi prawne, sporządzam zapytania dotyczące SIWZ, a w razie potrzeby zaskarżam wynik przetargu. 

Pomagam swoim Klientom również na etapie wykonywania umowy. Nierzadko to właśnie wówczas pojawiają się sporne zagadnienia, które strony nie przewidziały w umowie. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania w tym zakresie – zapraszam do nawiązania kontaktu.

USŁUGI PRAWNE ONLINE

Świadczę usługi prawne stacjonarnie – w siedzibie mojej Kancelarii – jak i za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (Zoom, Microsoft Teams, Skype). Nie każdy problem prawny wymaga osobistego spotkania. W wielu przypadkach będę w stanie udzielić Państwu wsparcia online, które wywrze taki sam skutek jak klasyczna porada prawna. Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące świadczenia usług prawnych na odległość – zapraszam do kontaktu.